×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 313.
%PM, %09 %767 %2018 %17:%Kwi

Uniform Women już wkrótce.

   

   

  Zrzut ekranu 2018 04 13 o 20.24.46

   

  Cel imprezy:

  Popularyzacja sportowych imprez i krzewienie zorganizowanych form turystyki kwalifikowanej. Poznanie walorów turystycznych regionu, szerzenie i pogłębienie wiedzy krajoznawczej,  idei ochrony środowiska wśród zmotoryzowanych.

  Doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu, kultury motoryzacyjnej oraz zasad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także rywalizacji sportowej.

  Przygotowana została w oparciu o następujące przepisy:

                - Komunikaty OKKS i GKSS

                   - Regulamin Ramowy TPP na 2017 rok

                   - Regulamin Ochrony Środowiska

                   - Niniejszy Regulamin Uzupełniający imprezy.

  Organizator;

  Organizatorem imprezy jest Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej, Region Toruń,

   przy współpracy z Automobilem Toruńskim

  SPONSORAMI  IMPREZY są: 

  -  AUDI CENTRUM TORUŃ

   -  Autoryzowany Partner Renault Tadeusz Pasikowski

  - Awix Oil Kończalski Andrzej

  Jury Imprezy:

  Józef Szydliński

  Przewodniczący

  Zbigniew Ligocki

  członek

  Ewa Kozłowska

  członek

  Osoby Oficjalne:

    

  Dyrektor Imprezy

  Zbigniew Ligocki

  Licencja Sędziego PZM  I 319/12

  Z-ca dyrektora ds. sportowych

  Ewa Kozłowska 

  Z-ca dyrektora ds. organizacyjnych 

  Józef Szydliński

  Kierownik biura imprezy

  Grzegorz Lewandowski

   Kierownik Sekretariatu Imprezy

  Jan Norkowski

  Sekretariat Imprezy

  Hanna Norkowska

  Szef komisji obliczeń

  Mateusz Zedler

  Kierownik prób sportowych

  Ewelina Jarlak

  Zabezpieczenie medyczne

  Ratownik Medyczny 

  Paweł Borkowski

  Uczestnictwo:

  Do udziału w imprezę serdecznie zapraszamy wszystkie zmotoryzowane Panie, które brać będą udział w zawodach jako kierujące pojazdem dostarczonym przez organizatora. Uczestnicy muszą mieć opłacone składki członkowskie na rok 2018, być członkami MKM RP lub ich mężowie, oraz funkcjonariuszki służb mundurowych, lub członek rodziny funkcjonariusza służb mundurowych.

  Wymagane jest aby każdy uczestnik posiadał kask ochronny na próbach sprawnościowych. W przypadku nie posiadania kasku, odpowiedzialność ponosi na własne ryzyko.

  Uczestnicy imprezy powinni posiadać dokumenty wymagane regulaminem.

  Rajd jest Imprezą Ogólnopolską, jednakże dopuszcza się do wzięcia udziału również osoby z poza granic kraju zrzeszonych w formacjach mundurowych. 

  Wpisowe:

  Wpisowe wynosi 60,00 zł od uczestnika oraz osób towarzyszących.  Od wpisowego zwolnieni są policjantki, którzy przybędą na imprezę w mundurze policyjnym. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: materiały (rozmieszczenie prób, schematy prób), posiłek.

  Zgłoszenia:

  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłacenie wpisowego w siedzibie (z dopiskiem „Uniform Women” – wpisowe) i nadesłanie kopii dowodu wpłaty do Zarządu Głównego MKM RP oraz czytelnie wypełnionej karty zgłoszeń, która jest dołączona do regulaminu, lub dokonanie wpłaty w dniu imprezy. Dokonanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie znajomości i akceptację regulaminu imprezy i jego postanowień w formie komunikatów oraz jest podstawą dla organizatora stosowanych działań i rezerwacji. Kwota wpłaconego wpisowego nie podlega zwrotowi  w przypadku nie przybycia na imprezę.  Załogę stanowi kierowca,  inne osoby są traktowane jako osoby towarzyszące.

  Organizator zapewnia:

        - udział w imprezie wraz z otrzymaniem materiałów,

          - sprawdzenie umiejętności prowadzenia pojazdu w różnych warunkach drogowych (próby sportowe)

  Charakterystyka imprezy:

  Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia na  parkingach Motoareny i na torze kartingowym.

  Przygotowana została w oparciu o regulamin ramowy Turystyki PZM na rok 2017.

  Na trasie rajdu zlokalizowano próby sprawnościowe:

  Sl 1, Sl 2, Sh 1,Sh 2, wyścig kartingiem na torze.

  Program imprezy:

  godz. 08/00 – otwarcie biura imprezy

  godz. 08/30 –uroczyste otwarcie „Zawodów Uniform Women”

  godz. 09/00 – odprawa uczestników

  godz. 09/30 – wyścig kartingiem na torze

  godz. 10/30 – start do pierwszej próby (Sl – 1 i Sh - 1)

  godz. 11/30 – start do próby  (Sl – 2 i Sh - 2)

  godz. 15/00 – Ogłoszenie wyników z prób sprawnościowych, wręczenie nagród

  Sprawy organizacyjne:

  - organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie programie,

  - wprowadzone zmiany zostaną podane w komunikacie przed startem,

  - protesty (tylko w formie pisemnej) przyjmowane będą przez 30 minut po ogłoszeniu bądź wywieszeniu          wyników nieoficjalnych, po upływie tego czasu wyniki stają się oficjalne,

  - nie będą przyjmowane protesty zbiorowe,

  - zawodnik wnoszący protest wpłaca kaucję dwukrotnego wpisowego.

  - kaucja zostanie zwrócona w przypadku uznania protestu, w przypadku nie uznania protestu kaucja  przechodzi na rzecz organizatora imprezy,

  - nad całością czuwać będą organizatorzy.

  Postanowienia końcowe:

  Przy każdym schemacie próby jest opis jej wykonania. Jednocześnie organizator informuje, że za każde potrącenie pachołka na próbie doliczane będzie 5 punktów, czyli 5 sekund do czasu danej próby. Taryfa, czyli błędne przejechanie próby jest to naliczenie 110% najgorszego przejazdu uczestnika imprezy na w/w zawodach. Przy falstarcie będzie naliczane również 5 punktów, czyli pięć sekund do danego przejazdu. Próby nie można powtarzać.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i wypadki spowodowane przez uczestników i w sprzęcie i mieniu uczestników i osób trzecich,  uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność - ubezpieczają się we własnym zakresie. Próby sprawnościowe zostaną przeprowadzone na terenie parkingów MOTOARENY. Interpretacja regulaminu rajdów należy do PZM i Jury imprezy. Organizator  jednoznacznie zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i wydawania dodatkowych komunikatów i zarządzeń. Ewentualne protesty będą rozpatrywane wyłącznie po wpłaceniu wadium w wysokości dwukrotnego wpisowego 120 zł. W przypadku negatywnego wyniku rozpatrzenia protestu wadium przepada.

  Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.

  Uczestnikiem prób jest kierowca (kobieta), pozostali pasażerowie pojazdu są osobami towarzyszącymi. 

  UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo  nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny !!! Zgłoszenia po ustalonym terminie mogą być uwzględnione wyłącznie po uprzedniej konsultacji z organizatorem.

  Podany harmonogram imprezy może ulec zmianie o czym poinformujemy uczestników w odrębnym komunikacie.

  Należy koniecznie zabrać ze sobą płomienny uśmiech, dobry humor i mnóstwo pozytywnej energii.

  Prosimy o szybkie dokonywanie zgłoszeń.

  Telefony kontaktowe: 

  Dyrektor Imprezy: Zbigniew Ligocki 510 035 115

   Serdecznie zapraszamy: Organizatorzy

  Dyrektor Imprezy

          Zbigniew Ligocki

                  Licencja Sędziego PZM  I 319/12

  Plików:
  Data 2018-04-13
  Wielkość pliku 861.02 KB
  Download 174
   
  Last modified on %PM, %13 %815 %2018 %18:%Kwi