REGIONY MKM RP

pl kontur

Regulamin
określający zasady funkcjonowania Regionów
Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie § 202 pkt 8 Statutu MKMRP uchwala się, co następuje.
§ 1
Regiony MKMRP mogą być tworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem miasta Torunia i powiatu toruńskiego.
§ 2
1. Do powołania Regionu MKMRP niezbędne jest wyrażenie woli przez co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zamieszkałych na terenie danego powiatu, którzy stanowią grupę założycielską.
2. Grupa założycielska nie może liczyć więcej niż 15 członków Stowarzyszenia.
§ 3
Grupa założycielska zawiadamia Zarząd Główny MKMRP o zamiarze powołania Regionu MKMRP co najmniej na 1 miesiąc przed terminem wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 202 pkt 2 Statutu MKMRP.
§ 4
1. Na pierwszym zebraniu grupy założycielskiej, na którym wymagana jest obecność przedstawiciela Zarządu Głównego MKMRP, dokonuje się wyboru przewodniczącego grupy, który jest uprawniony do reprezentowania jej przed Zarządem Głównym MKMRP.
2. Na pierwszym zebraniu grupy założycielskiej podejmuje się uchwałę w sprawie wystąpienia do Zarządu Głównego MKMRP z wnioskiem o powołanie Regionu MKMRP.
3. Wybór przewodniczącego grupy inicjatywnej oraz podjęcie uchwały, o której mowa w punkcie 2 dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Wniosek o utworzenie Regionu MKMRP wraz z protokołem zebrania przesyła się niezwłocznie do Zarządu Głównego MKMRP.
§ 5
1. Wniosek, o którym mowa w §4 pkt 4 podlega rozpoznaniu przez Zarząd Główny MKMRP w terminie 1 miesiąca od daty wpływu.
2. Utworzenie Regionu MKMRP wymaga uchwały Zarządu MKMRP.
§ 6
Uchwałę Zarządu Głównego MKMRP w sprawie utworzenia Regionu MKMRP przesyła się niezwłocznie przewodniczącemu grupy inicjatywnej.
§ 7
1. Przewodniczący grupy inicjatywnej w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Głównego MKMRP w sprawie powołania Regionu MKMRP zwołuje zebranie wszystkich członków zwyczajnych zrzeszonych w Regionie. Na zebranie – z głosem doradczym – można zaprosić członków wspierających Regionu.
2. O terminie zebrania należy zawiadomić Zarząd Główny MKMRP.
§ 8
1. Na zebraniu, o którym mowa w § 7, dokonuje się wyboru osobno: Prezesa Regionu i pozostałych członków Zarządu Regionu.
2. Wybory, o których mowa wyżej odbywają się w trybie tajnym, jednak zebranie może uchwalić przeprowadzenie głosowania jawnego.
3. Zarząd Regionu MKMRP musi składać się z czynnych lub emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych.
4. Protokół zebrania oraz skład Zarządu Regionu przesyła się niezwłocznie do Zarządu Głównego MKMRP.
§ 9
1. Zarząd Regionu odpowiedzialny jest za działalność Regionu zgodną ze Statutem MKMRP i kierowanie Regionem.
2. Posiedzenia Zarządu Regionu MKMRP odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu
3. Do ważności uchwał Zarządu Regionu niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu Regionu, w tym Prezesa.
4. W sprawach bieżących decyzje podejmuje Prezes Regionu MKMRP przedstawiając je do wiadomości i akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
5. Od uchwał Zarządu Regionu MKMRP członkom Regionu przysługuje odwołanie do Zebrania Członków.
§ 10
1. W sprawach kompetencji i obowiązków władz Regionu MKMRP stosuje się odpowiednio przepisy Statutu MKMRP.
2. Stosowanie powyższego przepisu nie może naruszać kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) MKMRP i Zarządu Głównego MKMRP.
§ 11
1. Zarząd Regionu MKMRP opracowuje roczne plany pracy Regionu w terminie do 15 grudnia na rok następny. Kopie planów pracy przesyła się do Zarządu Głównego MKMRP.
2. W terminie do końca stycznia każdego roku Zarząd Regionu przesyła do Zarządu Głównego sprawozdanie z realizacji planu pracy na rok poprzedni.
§ 12
1. Zarząd Regionu MKMRP otrzymuje do własnej dyspozycji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Oddziału, w tym kosztów utrzymania biura, 90% środków finansowych uzyskanych ze składek członkowskich, w tym także od członków wspierających. Pozostałą część środków zatrzymuje Zarząd Główny MKMRP.
2. Zarząd Główny MKMRP przelewa środki finansowe przeznaczone dla Regionu na subkonto w banku prowadzącym rachunek Zarządu Głównego MKMRP.
3. Koszty utrzymania subkonta ponosi Zarząd Regionu MKMRP.
§ 13
1. Region MKMRP może być rozwiązany uchwałą Zarządu Głównego MKMRP w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 10 osób.
2. Region MKMRP może być także rozwiązany w przypadku nierealizowania celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Statutu MKMRP.
§ 15
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.